(Wilde) Zoogdieren Nederland

(Wild) Mammals Netherlands

Wie aan dichtbevolkt Nederland denkt heeft niet onmiddellijk visioenen van uitgestrekte natuur met in het wild levende zoogdieren. Grote land zoogdieren komen er van nature al lang niet meer voor. Herten en wilde zwijnen zijn er in een gering aantal gebieden. Wat de herten betreft gaat hier om uitgezette dieren die in min of meer verwilderde staat leven in een paar afgegrensde natuurgebieden. Ooit geïntroduceerd voor de jacht (Veluwe) en meer recent ook als zgn 'grote grazers' voor vegetatie beheer (Oostvaardersplassen). In de duinen van Kennemerland gaat het om in de zeventiger jaren ontsnapte (dan wel losgelaten) dieren die zich in bijna vijftig jaar tijd onbeheerd en ongestoord hebben vermeerderd tot een extreem (en zorgelijk) grote populatie van meerdere duizenden dieren. Pas is 2016 is men begonnen met afschot van herten om de populatie uiteindelijk terug te brengen tot in totaal zo'n duizend dieren.

Inmiddels is ook de wolf weer op het Nederlands wild radarscherm verschenen. In recente jaren zijn enkele solitaire exemplaren gesignaleerd langs de oostgrens met Duitsland. Dieren die vanwege hun vrij rondtrekkende gedrag meestal een zeer kort leven zijn beschoren op Nederlands grondgebied (door aanrijding, ...of vergiftiging).

Natuurlijk voorkomende (middel)grote zoogdieren zijn het ree, de vos, en de das. Onder de kleinere zoogdieren zijn vanzelfsprekend de knaagdieren veruit in de meerderheid met diverse soorten ratten en muizen. Meer in het oog springend (en oogstrelend) zijn de haas en het (duin)konijn. De laatste heeft het al tientallen jaren moeilijk door ziektes (vooral myxamotose) en zijn daardoor veel minder talrijk dan vroeger.

Opnieuw geïntroduceerde (middel)grote zoogdieren zijn de bever en de visotter

En dan is er tenslotte nog de groep van de marters, wezels, bunzingen, fretten plus natuurlijk de eekhoorn. Geen van deze dieren is talrijk in Nederland en je ziet ze dan ook meer of minder  incidenteel.

Mijn fotografische 'jacht' richt zich niet primair op de zoogdieren. Als een goede gelegenheid zich echter voordoet zet ik er wel eens één op de foto. Uitsluitend als toevallige 'bijvangst' op mijn (primaire) vogelfotografie tochten. Vandaar dus deze zeer bescheiden  'galerij' van enige van 's-Neerland's meer fotogenieke zoogdieren.

In thinking of the densly populated Netherlands, one does not have immediate visions of expenses of wild nature with land mammals roaming freely. All species of larger wild land mammals have long ago vanished from our soil. Deer and boar populations are found in the Netherlands concentrated in just a few areas. The deer are introduced including some of released/escapee origin and they live more or less wild and confined in some (nature) reserves. Introduced at some stage for hunting (Veluwe) and more recently also as 'large grazers' for keeping reserve vegetation (Oostvaardersplassen) graze-trimmed.

In the seventies, some privately kept deer escaped or were released into the dunes of 'Kennemerland' along the Netherlands West coast. In the almost fifty years since their numbers were allowed to grow uncurtailed to several throusands in the absence of any population containment. Only in 2016 finally a start was made with a culling programme  to reduce their numbers to about one thousand animals eventually.

New on the Netherlands wild mammal radarscreen is the wolf. In recent years some solitary animals have been spotted along the Eastern border with Germany. Animals which face nearly garanteed death as traffic victims or by the (poisoning hand of people opposed to their entry into the local fauna.

Naturally occuring mid-sized mammals are the roe deer, the fox and the badger. Among the smaller mammals, naturally most abundant are the rats and mice. Also common and more eye-pleasing are the hare and the dune rabbit. The latter has struggled in recent decades due to disease (mainly myxamotose) and are therefore now far less abundant than in the last century.

Re-introduced mid-sized mammals are the bever and the otter.

Finally there is the group of the martens, weasels, polecats, ferrets, and of course the squirrels. None of those is really common in the Netherlands and only seen locally now and then.

My photographic hunting is not targeting primarily mammals. Only if a very good opportunity arises do I make an effort to shoot a mammal frame. So merely as coincidental 'bycatch' on my prime purpose birding trips and shoots. Hence this rather limited galery of some of the Netherlands more photogenic mammals.

Using Format