Damhert

Fallow deer


Damherten zag ik voor het eerst in het wild in het duingebied van 'Duin en Kruidberg'. Dat moet eind zestiger begin zeventiger jaren zijn geweest. Ik stond perplex toen ik plotseling op korte afstand oog in oog stond met een groepje damherten dat er direct met een spurt vandoor ging. Van het voorkomen van herten in dit duingebied was ik toen niet op de hoogte. Ik wandelde daar al vele jaren met regelmaat dus mijn verbijstering was compleet. Dat groepje herten zal toentertijd per ongeluk (door ontsnapping) of met opzet (door vrijlating) in het duin terecht zijn gekomen. Naar wordt aangenomen waarschijnlijk in de Kennemerduinen.

Inmiddels, zeg maar zo'n vijftig jaar verder, is de populatie damherten in het duingebied van Kennemerland (tussen IJmuiden en Noordwijk) gegroeid tot meerdere duizenden. De absolute kroon spannen de 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD) ten zuiden van Zantvoort. In dat 3400 hectaren grote duingebied alleen al bereikte het aantal in 2016 het immense piekaantal van zo'n 4000 dieren.

Deze aantallen leiden in toenemende mate tot verkeersongelukken op aangrenzende wegen en in het duingebied tot grote schade aan vegetatie door jaren lange overbegrazing.  Dat daarmee een volstrekt ongewenste en onhoudbare situatie was ontstaan werd uiteindelijk onderkend door de gebieds-verantwoordelijke beleidsvoerders. Na jarenlang bestuurlijk en juridisch touwtrekken over het 'dossier Damhert' werd eindelijk in februari 2016 de vereiste ontheffing Flora en fauna wet verleend door de provincies van Noord - en Zuid Holland. Besloten is tot gefaseerde afschot van damherten om hun aantallen uiteindelijk terug te brengen tot rond 1000 dieren, waarvan het merendeel (800) in de AWD.

Uitgebreide informatie over het huidige beheer en de langslepende voorgeschiedenis is te vinden op de AWD website

Mijn eerste foto van een damhert in de AWD schoot ik in 2008.
Dat was op een eerste test ronde van mijn toen fonkelnieuwe camera uitrusting. Het was zo'n foto van wat geweien uitstekend boven struiken .....om te zien of de autofocus dat wel OK oppikte?  Met uitzondering van nog een shot (onder) uit 2009 waren dat de eerste en tevens ook de laatste fotos die ik schoot van herten in de AWD. 

Al dan niet half tam vallen zij voor mij in dezelfde (fotografisch) te mijden categorie als de bedelende AWD vossen. Natuurlijk blijft ook een (dam)hert een fraaie en soms imposante verschijning. Op de fotografische 'jacht' beleef ik graag het natuurlijk verrassende onverwachte en spannende. Dat laatste is er bij de herten al tientallen jaren af .........

I saw my first fallow deer in the dunes of 'Duin en Kruidberg'. That was some year in the late sixties early seventies. I was stunned when I suddenly at short distance stood eye-to-eye with a small groep of fallow deer, which instantly sprinted away.
I was totally unaware of this presence of fallow deer in these dunes in which I regularly walked already for many years. Hence my utter bewilderment. That small group of deer must have got into the dunes at the time by accident (escape) or deliberately (released). It was assumed that this had happened in the Kennemerduinen a bit to the South.

Now, almost fifty years on, the population of fallow deer in these dunes of Kennemerland (between IJmuiden and Noordwijk) has grown to a staggering several thousands animals. The largest concentration by far is in the 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD) South of Zantvoort. In this dune area measuring 3400 hectares, their numbers peaked at around four thousand animals.

These numbers led to rising traffic accidents on bordering roads and in the dune area to extensive damage to the vegetation by many years of excessive grazing. That the situation had become completely unsustainable was finally acknowledged by the area-governing authorities. After many years of bureaucratic rope-pulling and court rulings over the 'dossier Deer', finally in february 2016 the necessary exemption from the Flora and fauna law was granted by the provincial authorities of 'Noord - en Zuid Holland'. It was ruled that by a staged culling programme over several years, deer numbers were to be reduced to around thousand of which the majority of some 800 are to stay confined to the AWD.

Extensive information on this intervention programme and on the pertaining history of governance debate and court cases is provided on the  AWD website

I took my first photo of a fallow deer in the AWD back in 2008. That was on a trial round of my then brand new camera gear. It was to test out autofocus accuracy on some deer antlers sticking out from the bushes. Except for just one other shot (below) in 2009, these were my first and also last photos I shot of deer in the AWD.

One runs into them more or less half tame just about whereever one goes.  By my photographic perspective they fall in the 'to-be-avoided' category like the begging foxes. Of course a (fallow) deer can stand (or even run) for a fine shot. But in my photographic 'hunting' I enjoy the natural unexpected and the thrill of the wild.

For the deer in the AWD, these sensations have long gone for already tens of years .........Damhert (man)

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date:


Ontwikkeling van de populatie aantallen van het ree en het damhert in de AWD
Development of population numbers of the roe deer and the fallow deer in the AWD

Source: Amsterdamse Waterleidingduinen website

Using Format