Havik

Accipiter gentilis

Northern Goshawk


Soort/Species info (SOVON)

https://www.sovon.nl/nl/soort/2670Fotos/Photos

Gallery


Een juveniele havik komt rond cirkelend over tijdens een fotoshoot van (vliegende) roerdompen.
Duidelijk zichtbaar (maar helaas niet leesbaar) is de ring aan de rechter poot. Vrijwel zeker is dit één van de dit jaar in de AWD geboren haviksjongen, die zijn geringd door het Vogel Ring Station AW-Duinen (VRS-AWD, H.J. Koning, F. Koning)

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Rechte Schusterkanaal,  Vogelenzang.
Datum/Date: 5/08/2021

Broedseizoen/Breeding Season - 2020


De havik vrouw heeft zojuist een prooi (vogel) op het nest gebracht. Zij plukt de vogel en zij voert stukjes vlees aan haar twee jongen.

The female goshawk has just brought a prey (bird) to the nest. She plucks the bird and feeds her two young small pieces of the meat.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 9/06/2020


Vrouw havik voert een stukje van de prooi aan één van de twee jongen (rechts, met opengesperde snavel).

The female goshawk feeds a small piece of the prey (bird) to one of the two young (on the right, with open bill).

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 9/06/2020


De veren van de prooivogel in de snavel van vrouw havik lijken lichtgrijs van kleur. Een poot van de prooivogel in de snavel van het jong is licht oranje geel van kleur, en is slank met een kleine wat donkere nagel. Mijn vermoeden is dat deze prooi een koekoek (man) zou kunnen zijn. Koekoeken worden alle jaren regelmatig gehoord/waargenomen in de omgeving van dit haviknest. Mogelijk is er één in de vlucht geslagen door de (meestal) jagende havik man. De prooi wordt dan, in de regel, nabij het nest door de vrouw van de man overgenomen.

The feathers of the prey, visible (in several photos) in the bill of the female goshawk are light-grey coloured. A leg of the prey sticking out from the swallowing young is light orange yellow coloured, slender and with a small dark-coloured nail. I believe that could indicate the prey to be a cuckoo (male). All years, the cuckoo is commonly heard and seen in the direct vicinity of this goshawk nest site. Possibly a male cuckoo was caught in flight by the male goshawk (who does most/all of the hunting for the down-stage young). The female then takes over the prey from the male, close to the nest.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 9/06/2020


De twee havik donsjongen zijn goed zichtbaar, wanneer zij zo nu en dan wat rondstappen in het nest. De meeste tijd liggen zij echter nog in de nestkuil, en zijn dan niet of nauwelijks zichtbaar.

The two down young are visible now and then when they move about in the nest. Most of the time though they lie down in the nestbowl and then are barely visible or not at all.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 9/06/2020De vrouw voert de twee jongen op het nest maar blijft continue alert op geluid en beweging in haar omgeving

The female is feeding the two young but remains alert continually to sound and movement in her surroundings.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 15/06/2020


Het is weer voedingstijd voor de twee jongen. Een ouder bracht een geslagen prooi, een meerkoet, op het nest. Die ouder bleef maar zeer kort en vloog weer af en liet de prooi achter (in de nestkuil, buiten mijn zicht vanaf de grond). Eén van de twee jongen trok meerdere keren aan de prooi. Een paar tellen later landde de vrouw op het nest. Zij begon direct met het verscheuren van de prooi en voerde de twee  jongen er kleine stukjes van. Dat deed zij non-stop voor meer dan een half uur. Dat de prooi een meerkoet was werd na enige tijd pas duidelijk toen bij het verscheuren de poten werden opgetild en de gelobde tenen duidelijk zichtbaar maakte.

It is feeding time again for the two young. An adult bird brought a prey, a Eurasian Coot, to the nest. That adult stayed only very briefly and flew off again and left behind the prey (in the nest bowl, out off my sight from the ground). One of the young started taring at the prey. Very shortly after the female came back to the nest and started taring the prey apart and fed small bites to the young. She did that non-stop for over half an hour. It was only after a while that the prey was recognised as a coot, when in the taring the legs were lifted and the lobbed toes were clearly visible.


Een tete-a-tete van de voerende vrouw en een bedelend jong.

A face-to-face of the feeding female and a begging young


De jongen houden hun nest schoon van hun uitwerpselen door deze weg te spuiten buiten het nest. Zij stappen daarvoor naar de rand van het nest, draaien zich vervolgens keurig om met de staart naar buiten en iets omhoog gericht en spuiten de vloeibare uitwerpselen dan weg. Dat dit met veel kracht gebeurt, tonen de lengte en de richting van de uitwerpsel straal.  

The young are keeping their nest clean off their poo, by ejecting it out and away from the nest. For this, they step to the edge of the nest, turn around with the butt pointing outward and slightly upward, and then eject the fluid poo. On this image the force of this ejecting is clearly shown by the length and the direction of the jet.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 8/06/2020


Broedseizoen/Breeding Season - 2019


Vrouw havik op het nest. De bovenkant van twee afwijkende grote witte eieren (van een nijlgans), zijn net te onderscheiden achter de nestrand.

Female Northern goshawk on the nest. The tops of two large white eggs (of an Egyptian goose) are just discernable behind the edge of the nest in front of her.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 24/04/2019Ook dit jaar toch weer broedsucces, maar met slechts twee jongen.
Breeding succes afterall also this year, but with only two young.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 18/06/2019


In de maand juni groeien de jongen als kool en verwisselen hun pluizige witte donskleed voor hun eerste al prachtige juveniele verenkleed.
In June the young grow rapidly and change their fluffy white nest down for their first already impressive juvenile plumage.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 17/06/2019


Een week later met alleen nog wat laatste restjes wit dons. Zij slaan binnenkort hun vleugels uit voor hun eerste 'buiten-de-nestboom' verkenning.

Just a week later only just a few last patches of white down remain to be shed in the next days. Soon they will wing away to their wide world beyond the nest tree.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 24/06/2019


In een ander nest zijn er wel drie jongen. Deze zijn al verder ontwikkeld en zitten op het nest en op dikke takken rond het nest. Dit jong bekijkt alert mij met zijn scherpe blik.

In an other nest there are three young. These are further developed and are sitting on the nest and on surrounding thick branches around the nest. This young gives me a beaming look, alert to any watching and photographing move I make.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 17/06/2019


The broedpopulaties van roofvogels in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) worden al sinds vele jaren systematisch geinventariseerd en worden de jongen geringd door vaste medewerkers/leden van het Vogel Ring Station AW-Duinen.
Op deze (700 mm) foto genomen van ongeveer 20m afstand vanaf de grond is de ring zeer goed zichtbaar (en zelfs leesbaar).

Already for many years the breeding populations of birds of prey in the AWD are recorded systematically and the young birds are ringed by members of the 'Vogel Ring Station AW-Duinen'. On this (700mm) photo taken from some 20 metres distance from the ground, the ring is clearly visible (and even readible).

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 18/06/2019


De jongen staan vele uren achtereen op een tak, wachtend op het voedsel dat de jagende oudervogels hen met lange tussenpozen brengen. Zo af en toe trekken zij één poot met samengetrokken klauwtenen op om die te laten ontspannen.

The young stand for many hours on a branch, waiting for the food that the hunting adult birds supply them with long intervals. Once in a while they retract one leg with the clawtoes folden together to relax these.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 18/06/2019


Het zijn de spreekwoordelijke' haviksogen' die het scherpst zien. De intense blik waarmee dit jong elke beweging van mij volgt spreekt (ook spreekwoordelijk) boekdelen. In een close-up foto als deze toont dat boeiend mooi.

They are the proverbial 'hawks eyes' that see sharpest. The intense beaming look of this young, following each and every move I make, speaks (also proverbially) for itself. Fascinating to see that in a close-up like this one.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 18/06/2019


De eerste korte vlucht zal dit jong binnenkort maken. Ter voorbereiding wordt er zo nu en dan geoefend met uitgevouwen vleugels en staart terwijl de machtige poten en klauwen stevig grip houden op de tak.

This young will be making its short maiden flight in a week or so. In preparation for it the wings and tail are unfolded once now and then, while the mighty legs and claws secure steady grip on the branch.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 18/06/2019


Allen deze 'benjamin' van de drie jongen zit nog in de nestboom. Deze zal ook in komende dagen de vleugels uitslaan en volgen in de eerste vlucht van z'n twee nest broeders/zusters. De andere twee zijn al uitgevlogen naar omgevende bomen vanwaar hun luide bedelroep om voedsel van de oudervogels regelmatig klinkt.

Only this 'benjamin' of the three young is still tied to the nest tree branches. Soon it will follow in the first wing beats & glides of its two fledgling companions. These other two have already flown out and are now hanging out in surrounding trees begging regularly (and waiting patiently) for adult food supplies.

Plaats/Location: 'Amsterdamse Waterleidingduinen' (AWD), Vogelenzang.
Datum/Date: 24/06/2019


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean ultrices enim sit amet fringilla suscipit.


Broedseizoen/Breeding Season - 2018


Vrouw/Female
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 24/05/2018

Jong/Young
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 4/06/2018

Jong/Young
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 4/06/2018

Jongen/Young
Info:
'Schoon nest' - Jong schiet zijn uitwerpsel straal weg van het nest.
'Clean nest' - Young ejects its poop away from the nest
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 4/06/2018

Jongen/Young (3)
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 6/06/2018

Jongen/Young
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 20/06/2018

Jongen/Young (3)
Info:
Zo'n 4-5 weken 'oud' met een nagenoeg dons-vrij eerste juveniel verenkleed.
Some 4-5 weeks 'old' with almost down-free first juvenile plumage.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 27/06/2018

Jongen/Young
Info:
Vleugeloefening/Wing excercising

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 27/06/2018

Jongen/Young
Info:
Oefenen van vleugels en poten tegelijk.  ....Inspannend!
Excercising wings and legs simultaneously ....... Demanding!

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 27/06/2018

Jongen/Young
Info:
De jongen zijn inmiddels geringd. Binnenkort klaar voor hun eerste vlucht. Misschien worden ooit (hopelijk veel) later hun ringen teruggemeld.
The young are now already ringed. Ready to soon make their maiden flights.  Perhaps some day (hopefully much) later their rings will be reported back.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: 27/06/2018

NB: Meer over het jaarlijks ringen van roofvogels in de AWD in onderstaande links;

http://www.strandloper.nl/nieuws/roofvogels-ringen-in-de-awd/

http://vrs-awd.nl/index.html  (jaarverslagen)


Jong/Young
Info:
Al buiten het nest op tak oefening. Wegvliegen is de volgende laatste stap
Already away from the nest, excercising its 'branch-command'. Winging away is the next final step

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 27/06/2018


Eerdere Broedseizoenen / Earlier Breeding Seasons

2017 - 2009

Volwassen en Onvolwassen/Adults and Juveniles

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 26/06/2016

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date:  26/06/2016

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 6/7/2017

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 6/7/2017

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 6/7/2017

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 6/7/2017

Jong/Juvenile
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 20/6/2012

Nestjongen/Nestlings

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 16/6/2010

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 5/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date:  14/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 20/6/2017

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 25/6/2009

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 25/6/2009

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 25/6/2009

Nestjongen/Nestlings
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 22/6/2009

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 25/6/2009

Nestjong/Nestling
Info:
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 25/6/2009

Using Format