Kleine Plevier

Charadrius dubius

Little Ringed Plover


Kleine plevier/Little Ringed Plover
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Rechte Schusterkanaal
Datum/Date: 12/5/2018

Met de kleine plevier gaat het in Nederland de afgelopen decennia relatief goed. Sovon beschrijft in de nieuwe 'Vogelatlas' (2019) een gestage toename in de omvang van broedpolpulatie tot thans 1000-1500 paar. Opmerkelijk is dat een groot aantal van de broedgevallen zich concentreren in niet natuurlijke, d.w.z. door 'mensenhand' gecreerde habitats waaronder bouwterreinen, opgespoten land en ander kaal terrein met een overwegend zandige en/of kiezelige bodem.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) komen dergelijke habitats maar sporadisch voor. Natuurlijke habitats zijn zand- en schelp-rijke plekken vrij van begroeiing in nabijheid van zoet water. Die zijn zeer lokaal te vinden op enkele plekken in het buitenduin nabij de zeereep. Het middenduin en binnenduin zijn daarvoor te veel begroeid.

Het onderstaande broedgeval vond ik in 2019 in een niet natuurlijke 'habitat'. Op een kleine heuvel van gestort duinzand met aan het oppervlak een concentratie van schelpfragmenten en steengruis.

In the Netherlands breeding numbers of the Little Ringed Plover are on the rise already for a number of decades. The new Sovon 'Vogelatlas' (2019) reports a current breeding population in the range of 100-1500 pairs. A remarkable feature is that a large proportion of the breeding sites are tied to artificial, i.e. man-made 'habitats' which include o.a. building sites, reclaimed land and other barren predominantly sandy and/or pebbly terrains.

In the Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) along the West coast, such 'habitats' are very scarse. Natural habitats are barren patches of sand, often rich in shell fragments, free of vegetation and near open fresh water. These occur very locally in some spots in the outer dunes close to the coast. In the middle and inner dunes such habitats are absent due to their full surface  vegetation cover.

The below breeding case is one I found in 2019 in a non-natural 'habitat'. On a small dump of dune sand with at its top surface concentrations of shell fragments and some rock (brick) fragments.

Op 9 mei 2019 zag ik een kleine plevier lopen op een storthoop van afgegraven duinzand.  Het was mij bekend dat op de top in het zand veel schelpfragmenten liggen, daar geconcentreerd door winderosie van het fijnere zand.

Het maakte mij nieuwsgierig of de plevier hier misschien een nest zou kunnen hebben en inspecteerde behoedzaam het bovenoppervak van de heuvel die een zeer beperkte afmeting heeft (slechts enkele tientallen meters lang en een tien meter breed). Mijn vermoeden werd bevestigd. Daar lag voor mij in het zand een prachtig nestkuiltje met een volledig legsel van vier eieren en een omgevende rand van schelpfragmenten en wat steentjes. Maakte snel een Iphone foto (onder), en ben direct vertrokken om de plevier niet langer van zijn nest weg te houden.

On May 9, 2019, I saw a Little Ringed Plover on a small dump of excavated dune sand. I new from earlier visits that at the top of the hill, the surface is rich in shell fragments and small rock (brick) fragments. The result of concentration by wind erosion of the finer sand.

The sighting made me curious whether the plover perhaps might have a nest on that particular surface. I walked up the dump and cautiously inspected the sand & shells surface stepping along the 'hill', which is only some tens of metres long and some ten metres wide. My curiousity was satisfied as I suddenly spotted the beautiful small nest containing a regular full clutch of four eggs. The surrounding edge of the nest marked by numerous small shell fragments and a few rock fragments.
I swiftly made a single Iphone photo (below) and left the hill to allow the plover to return to its nest again.


Zanddepot. Dit in depot gestort duinzand is zeer rijk aan fragmenten van verschillende soorten schelpen, en aan stukjes steen en verharde ijzerklei. Kenmerkend talrijk zijn vooral fragmenten van de grote zoetwaterschelp 'platte zwanenmossel' (Pseudanodonta complanata).
Dit zand is vermoedelijk afkomstig van diepe uitgraving van kanalen in de AWD, en behorend tot een afzetting van de 'oude duinen'. Door weer en wind erosie zijn aan het oppervlak deze grovere zwaardere fragmenten geconcentreerd. Het oogt als een schelpenstrand en is daarmee een kenmerkende nestel habitat voor de kleine plevier.

Sand repository. The dune sand in this repository is rich in fragments of various shell species, and in small fragments of rock/hardened clay. Most characteristic and numerous are fragments of the large 'Compressed River Mussel' (Pseudanodonta complanata). This sand probably oroginates from the deep excavation of canals in the AWD, from deposits of the socalled 'old dunes' formations. Wind and water erosion have enriched the surface in the larger and heavier fragments. The surface of this man-made deposit looks very similar to that of a natural shell-rich beach. This makes it an attractive nesting habitat for the little ringed plover.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

Een onverwachte vondst van een nest van de kleine plevier.

An unexpected find of a nest of the Little Ringed Plover.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: May 9, 2019


Slechts een week eerder op 1 mei was overigens ook al gebleken dat deze kunstmatige heuvels van zand en schelpen een speciale habitat zijn, die ook andere vogelsoorten aantrekken. Staande naast een soortgelijke naastgelegen tweede stortheuvel zag ik uit mijn ooghoek het silouette van een middelgrote donkere vogel die neerdook op de heuvel buiten mijn zicht. Ik dacht dat het mogelijk een valk was en beklom behoedzaam de heuvel met camera/statief. 

Tot mijn grote verbazing zag ik wat het was. Geen valk maar ......een rosse grutto!. Een kenmerkende kustvogel die je normaliter niet in het duin aantreft. Het 'strandachtige' oppervlak van de heuvel trok kennelijk deze rosse grutto aan voor een eet/rustpauze op zijn voorjaarstrek naar het Noorden.

Only a week earlier on May 1, it already became clear that these dumps of sand and shells are a special 'habitat' that attracts also other bird species. I stood next to a similar adjacent second dump when from the corner of my eye I saw in a flash the silouette of middle-sized dark bird that dived down onto the hill and out of my sight. I assumed it most likely was a falcon and I climbed the dump cautiously with camera gear to check.

To my great surprise, what came in sight was not a falcon but .....a bar-tailed godwit. This is a typical coastal bird which normally isn't seen more inland in the dunes. The 'beach-like'  look of the dump hill top surface apparently attracted the bird for a (fouraging) pauze on its spring migration to the North.


Rosse Grutto/Bar-tailed Godwit
Man/Male
Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen, Klein Zwarteveld
Datum/Date: 1/5/2019

Na een korte vakantie afwezigheid ging ik op 29 mei met camera (700 mm/statief) op de schouder weer naar de dump locatie. Mogelijk hadden de plevieren nu al jongen ? Bij aankomst spotte ik al van afstand één van de volwassen vogels op de aangrenzende 'rosse grutto heuvel'. Op de andere heuvel zag ik bij de nest locatie aanvankelijk noch de andere ouder noch jongen. Ik bleef posten van achter een aan de voet van de heuvel geparkeerde mobiele bouwkeet. Dat werd na enige tijd beloond toen een ouder vogel verscheen en zich op het nest zette. Pas toen, staand op mijn tenen, zag ik door mijn verrekijker het nest en er net bovenuit stekend ook weer de top van de vier eieren. Geen jongen dus nog en dat was voor de fotosessie van die dag een groot voordeel. Urenlang had ik vanuit die dekking zicht op het komen en gaan van beide ouder vogels die elkaar afwisselden op het nest.

After a short vacation break, I returned with camera gear (700 mm/tripod) to the dump location on May 29th. Speculating that the plovers might have their young by now. Upon arrival I spotted already from the distance one of the adult birds on top of the adjacent 'godwit hill'. On the other dump near the nest location, I didn't see anything initially. Neither an adult nor any young. I stayed posting/watching from behind a mobile site cabin. After a while that paid off when one of the adult birds approached across the hill top and, to my delight, returned to its nest. Only then, standing on my toes did I see through my binoculars the tops of the four eggs again, sticking out above nest nest rim. So no young yet, which proved a great advantage for the photosession that day. For several hours I observed (and photographed) the coming and going of the two adult birds, which took alternating turns on the nest.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: May 29, 2019

In de foto boven wisselen de ouders de nestwacht. Het mannetje (rechts) neemt het broeden over van het vrouwtje (links). Het vrouwtje begint aan een opvallend rondje 'huishouding' rond het nest. Zij pikt stukjes schelp fragment op  die zij vervolgens met een snelle kopdraai weer aan haar andere zijde deponeert. Minuten lang was zij daar mee bezig in de wijdere omtrek van het nest tot op een afstand van meerdere meters. Onduidelijk wat de betekenis is van deze omgeving 'huishouding'. Boeiend om te zien in elk geval.

In the photo above the parents change gards on the nest. The male (right) takes over the breeding from the female (left). The female starts with an intreaging round of 'householding' around the nest. She picks up shell fragments and with a swift twist of the head, she re-deposits each fragment on her other side. She continued doing that for several minutes while going around the nest up to distances of several metres. Unclear what the meaning is of this surroundings 'householding'. It was fascinating to watch nonetheless.

Het mannetje zet zich behoedzaam op de eieren. Met de borstveren gespreid en langzaam heen en weer bewegend zakt hij op de eieren die hij uiteindelijk geheel bedekt.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: May 29, 2019

The male settles carefully on the eggs. With the breast feathers spread and with gentle movements from side to side, he lowers himself to fully feather-cover the eggs.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: May 29, 2019

Het vrouwtje nadert het nest voor haar beurt op de eieren. Zij stapt voorzichtig op de nestrand om die zo min mogelijk te beroeren. Vermoedelijk dienen de schelp fragmenten langs de binnenrand van het nest om de zandrand te stabiliseren. Zonder die schelpfragmenten zou het losse zand naar binnen bewegen en zo de onderkant van de eieren bedekken en deze deels afschermen van de vereiste gelijkmatige overdracht van broedwarmte op het gehele ei volume.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: May 29, 2019


The female approaches to take her turn on the nest. Stepping onto the nest edge with care to cause minimal disturbance. Supposedly the cover with shell fragments of the inner rim of the nest is there to stabilize the sand edge. Preventing sand from sliding/creeping inwards, which would sand-embed the eggs at the base. That would disturb the essential even transmission of the breeding warmth to the eggs entire volumes.

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Datum/Date: May 29, 2019

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

Datum/Date: May 29, 2019

Plaats/Location: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

Datum/Date: May 29, 2019

Using Format