Groene specht


Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD), 2020

European Green Woodpecker


In deze 'Tail & Tale' kijken wij een paar dagen mee in het leven van een paartje groene spechten en hun nestjongen. Hun nest in de 'Amsterdamse Waterleiding Duinen' (AWD) ontdekte ik bij toeval laat in dit broedseizoen, eind mei. De jongen zijn dan al groot en worden gevoerd. En dagen later is het dan al zo ver. Zij vliegen uit, ...... maar wat anders dan ik verwachtte ......!

Ter vermijding van (broed)verstoring zijn alle onderstaande observaties en fotos gemaakt onder dekking  van camouflage net en van respectabele afstand (minimaal 15-20 meter).

Camera: Canon 1Ds M-III, Lens 500 mm F4.0 + converter (1.4x)

In this 'Tail & Tale' we take a brief look into the life of a breeding pair of the European Green Woodpecker. I discovered their nest in the  'Amsterdamse Waterleiding Duinen' (AWD) late in this breeding season at the end of May. The young are almost fully grown and are being fed by both parents. And then just days later the young fledge. ......But not quite in the way I had expected ......! 

To avoid disturbance of breeding, all observations and photos below were made under camouflage netting cover from a respectable distance (minimum 15-20 metres).

Camera: Canon 1Ds M-III, Lens 500 mm F4.0 + converter (1.4x)


De man oudervogel bij het nestgat, op 6-7 m hoogte in een grote witte abeel

The male adult at the nest cavity in a big white poplar at some 6-7 metres height.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 26 May, 2020

Profiel

De groene specht is een iconische vogelsoort.  In mijn jonge jeugdjaren fascineerde mij die al. Natuurlijk in de eerste plaats om zijn onmiskenbare luide galmende 'lach', die van ver hoorbaar is. Maar ook zijn groen uiterlijk en zijn afmeting zijn opvallend. Maar zo vaak en makkelijk als je de 'groene' hoort, zo relatief weinig krijg je hem goed te zien. Hij is bepaald schuw, zeer waakzaam, en beduidend minder talrijk in Nederland dan de grote bonte specht.  In de afgelopen decennia is de Nederlandse broedpopulatie  aanzienlijk groter geworden.  Werden hun aantallen in de eerste 'Atlas van de Nederlandse Broedvogels' ('Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland', 1979) geschat op 4500-7500 paar. Huidige paar schattingen (Sovon, 2018) zijn 8000-9000 paar.
Het zwaartepunt van de populatie ligt op de hogere (dus drogere) zandgronden van Oost en Zuid Nederland. Dit is een directe reflectie van het voorkomen van hun belangrijkste voedsel (mieren).  In het Westen zijn de zandgronden van de hogere kustduinen een geschikte habitat. Voor de groene specht en voor de veel talrijkere grote bonte specht, en voor de kleine bonte specht in veel kleinere aantallen.

Profile

The European Green Woodpecker is an iconic bird species. One that fascinated me already in my youth. In the first place of course because of its distinct load laugh, which one can hear from far. But also its green plumage and its size are eye-catchers. While its call is commonly heard (hard to miss), properly sighting it is much harder and thus rarer. It is shy, very alert and much less common in the Netherlands than the Great Spotted Woodpecker. Its breeding population in the country has increased considerably over the past couple of decades. Estimates in the first 'Atlas of the Dutch Breeding Birds' ('Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland', 1979) numbered 4500-7500 pairs. Current pair estimates (Sovon, 2018) are in the range of 8000-9000 pairs.
The population distribution centres on the higher sandy grounds in the East and South of the country. This is a direct reflection of the distribution of its principal food (ants). In the West, the higher grounds of the coastal dune belt are a suitable habitat for the green woodpecker. Together there with two other woodpecker species. The much more numerous great spotted woodpecker, and the lesser spotted woodpecker in much smaller  numbers.


Gespot

In dit broedseizoen (2020) vond ik laat in mei (25e) een bezet nest. Dat was mij in de voorgaande paar jaren niet gelukt. Ondanks zoeken in het voorjaar op plaatsen waar zogezegd regelmatig luid 'gelachen' werd.

De nestlocatie ligt in binnenduin bos. In een strook met min of meer aaneengesloten middelhoge bos begroeiing van meest forse witte abelen (populus alba). I had daar eerder in het seizoen al een keer een 'groene' zien wegvliegen. Die tweede keer besloot ik dus toch even te blijven posten. Zonder hoge verwachtingen overigens, maar zowaar met succes. Na een kwartiertje was de 'groene' er weer. Ik volgde zijn omzichtige bewegingen van boom naar boom. En toen plotseling ..... Bingo .....!  Net zichtbaar, op meerdere tientallen meters afstand, zag ik hoe hij naar voren knikte en in een stam verdween. Daar zat een mooi groot nestgat op zo'n 6-7 meter hoogte.

De volgende observaties en fotoseries maakte ik gedurende vier bezoeken (mei 26, 28 en juni 1, 3).

Spotted

This breeding season (2020) late in May (25th), I found an occupied nest. In the foregoing couple of years my attempts to locate one remained 'fruitless'. Despite searching in spring in several locations where I regularly heard it's 'laughing'.

The nest site is in the middle-dune forest. In a zone with more or less continuous medium-high forest of predominantly white poplar (populus alba). Earlier in the season I had already once seen the green woodpecker fly off in this spot. This second time I therefore gave it a try to post a little while. With low expectations but with quick success nonetheless. After a quarter of an hour the 'green' returned. I followed it's alert manouvring, moving from tree to tree. And then suddenly ....Bingo...!
Just visible, at some tens of metres distance, I saw it tilt forward and disappear into the tree trunk. There, I found indeed the large nest cavity at some 6-7 metres height.

The following observations and photoshoot I made during four visits (May 26, 28 and June 1, 3).


De jongen voeden

Vanwege de bovengenoemde  schuwheid en alertheid zat ik voor de observaties en het fotograferen in dekking op de grond onder camouflagenet, op rond 15-20 meter afstand van de nestboom. Fotograferen was lastig vanwege de ruim aanwezige onderbegroeiing van meidoorn bomen.  Vanuit vrijwel alle richtingen van voren en van opzij hinderden boomtakken en blad direct zicht op de nestholte. Er was slechts één enkele smalle vrije zichtlijn, recht van voren. Maar ook in die positie was fotograferen vaak lastig door  bewegende takken en blad bij wind.

De groene specht is een mieren specialist. Zij voeden zich met zowel levende mieren als met de uit mierennesten gehaalde eieren, poppen en larven. Deze jongen werden hoofdzakelijk gevoed met snavels vol van die laatste 'lekkernijen'. Die zijn vermoedelijk door de oudervogels sneller in volume te verzamelen. Ook zijn die aannemelijk per volume aanzienlijk rijker in eiwitten, en voor de jongen makkelijker/sneller te verteren dan volgroeide (levende) mieren met hun omhullende chitine pantser.

Feeding the young

Given its shyness and alertness, I made all my observations and photos while sitting on the ground under camouflage netting cover, at a distance of minimum 15-20 metres from the nest tree. Taking photos was challenging because of the presence of lower hawthorn trees. From nearly all directions, frontal and from both sides, branches and leaves were partially or fully blocking the lines of sight to the nest cavity opening. There was just one narrow free line of sight giving a straight frontal view. But also in that position, photographing was at times hindered by branches and leaves that moved across in the wind.

The green woodpecker is an ant specialist. It feeds on living ants and on their eggs, pupae and larvae collected from ant nests. The young in this nest were fed bills full mostly of the latter 'goodies'. Presumably the adult birds can collect these in volume somewhat easier and quicker than the living ants. Also the eggs, pupae and larvae  supposedly are more rich in proteins, and for the young easier/quicker to digest than fullgrown (living) ants with their chitinuous armor.

De man oudervogel voert een jong (♀). In de man oudervogel's snavel zijn enkele mieren eieren/poppen duidelijk zichtbaar.

The male adult feeds a young (♀). In the adult male's (♂) bill, some ant eggs/pupae are clearly visible.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 1 June, 2020

De man (♂) oudervogel voert een jong (♀). In de open snavel van het jong liggen meerdere mieren eieren/poppen, duidelijk zichtbaar klevend aan de lange dunne tong* .
*zie ook text/fotos onder

The male (♂) adult feeds a young (♀). In the open bill of the young several ant eggs/pupae are clearly visible, sticking to its long slender tongue*
*see also text/photos below

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 1 June, 2020

Gedurende ongeveer tien uren observatie, verdeeld over de eerste drie van de vier observatiedagen (mei 26, 28 en juni 1, 3), zag ik beide oudervogels de jongen voeren. De man duidelijk vaker dan de vrouw. Tussenpozen tussen voedingen varieerden van een half uur tot een heel uur.

De bezoekende oudervogels vlogen nooit rechtstreeks op de nestboom aan.  Eerst zaten zij een poosje alert verkennend op één of meerdere omliggende bomen. Onderwijl zo nu en dan zacht roepend met een karakteristiek drievoudig 'kluu-kluu-kluu'. Ook op de nestboom bleven de oudervogels vaak nog aanzienlijke tijd op enige afstand hangen, ter zijde en op enige afstand van de nestopening. Waarna zij zich uiteindelijk langzaam naar de opening bewogen om te voeren. 

De oudervogels verzamelen per keer aanzienlijke hoeveelheden voedsel. Genoeg om daarmee een jong meerdere snavels vol te voeren. Tijdens het verzamelen slikken zij dit voedsel door, en bij de nestopening wordt dit weer in snavel-volle porties terug gebraakt. Zo telde ik steeds tussen vijf en zeven snavel-volle porties die gevoerd werden per bezoek. Steeds aan het enkele jong dat zich daartoe presenteerde in de nestholte opening.

Bij de ontdekking van het nest op 25 mei, zag ik de voerende oudervogel nog de nestholte ingaan. In volgende dagen bleven de voerende ouders buiten voor de nestopening. Op 26 en 28 mei verschenen de jongen in de opening. Van mei 30 tot op de laatste dag van uitvliegen (3 juni) strekten de volgroeide vliegvlugge jongen zich voor hun voedingen steeds verder uit buiten de nestholte opening.

Bij het 'snavel-in-snavel' contact van ouder met jong, neemt het jong met snel ritmisch stoten van de kop het voedsel over van de ouder en slikt dit direct door. Bij de oudervogel is dan duidelijk zichtbaar dat de oogleden in reflex sluiten, ter bescherming van de ogen voor de priemende snavelpunt van het jong (zie onderstaande 4e foto). 

During about ten hours of observations spread over the first three of the four observation days (May 26, 28 and June 1, 3), I saw both adults feed the young. The male adult more frequently than the female adult. Intervals between feeding visits varied from about half to a full hour.

The visiting adults never flew straight onto the nest tree. They sat initially on one or more trees in the immediate vicinity, while alertly viewing the surroundings. Meanwhile calling now and then with their characteristic threefold 'kluu-kluu-kluu'. Once on the nest tree, the adults also frequently hung for quite some time short distances away from the nest cavity opening. Ultimately they then moved slowly towards the opening and started feeding.

The adult birds collect each time substantial volumes of food. Enough to feed the young several bills full. While collecting the ant material, they swallow it initially and regurgitate it again into their bills for the feeding at the nest. I counted some five to seven bill-full portions fed to a young with each vist. Each time to the one young that presented itself for it in the nest cavity.

When i discoverd the nest on May 25, I saw the feeding parent still entering the nest cavity. In the following days, the feeding parents stayed outside in front of the nest cavity entrance. On May 26 and May 28, young appeared in the opening. From May 30 until the last day of fledging (June 3), the fledgeling young  reached for their food increasingly farther outside of the entrance.

In the 'bill-to-bill' contact with the adult the young takes over the food and swallows it with rythmic butting of the head. I observed that the adult eyelids close in reflex to that head butting, to protect the eyes from the young's sharp bill tip, visible on the following (fourth) photo below.

De vrouw (♀) oudervogel bij het nestgat met één jong zichtbaar in de nestholte

The female (♀) adult at the nest opening with one young visible in the nest cavity.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 1 June, 2020

De man (♂) oudervogel voert een jong (♂). Het jong blijft daarbij nog vrijwel geheel binnen de nestholte.

The male (♂) adult feeds a young (♂). The young still stays almost fully within the nest cavity.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 28 mei, 2020

De man (♂) oudervogel voert een jong (♀). Het jong strekt zich een stukje buiten de nestopening voor het overnemen van voedsel. Een mooi 'snavel-aan-snavel' moment.

The male (♂) adult feeds a young (♀). The young stretches a little out of the nest cavity opening in receiving the food. A subtle 'bill-to-bill' moment.

De man (♂) oudervogel voert een jong (♀). Het jong streks zich inmiddels ver uit buiten de nestholte om het voedsel gulzig over te nemen. In het 'snavel-in-snavel' contact en de voedsel overgave sluiten in reflex de oogleden van de ouder, ter bescherming tegen het intens ritmisch stoten met de kop/snavel door het jong. Een half uur later verraste dit jong mij volkomen door plotseling uit te vliegen (zie volgende text 'uitvliegen' /fotos).

The male (♂) adult feeds a young (♀). The young stretches far out of the nest cavity opening in receiving the food. During the 'bill-in-bill' contact and food transfering, the eyelids of the adult bird close in reflex, for protection against the rather intense pulsed butting of the young's head/bill. Half an hour later this young surprised me completely by fledging suddenly (see following text 'fledging'/photos).

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 1 June, 2020

Voor zijn mieren menu is de groene specht uitgerust met een speciale tot wel 10 cm lange dunne en klevende tong.  Die wordt uitgestoken om zo flinke hoeveelheden mieren en hun eieren, poppen en larven te kunnen oppikken uit mierennesten, meestal op en in de grond.

Na het uitvliegen worden de jonge groene spechten nog enkele weken door de beide oudervogels gevoerd. Het was fascinerend om te zien, hoe de jongen voor het uitvliegen in en buiten de nestholte opening hun lange tong  meerdere keren uitstaken. Enkel in een oefen reflex, zonder dat daarmee iets concreets eetbaars werd opgepikt. De onderstaande uitvergrote fotos tonen dit in detail.

Being ant eaters, the green woodpecker has a special tongue, up to 10 cms long and very slender and sticky. At ant nests, mostly on the ground, it collects ants and their eggs, pupae and larvae by flicking its tongue.

After fledging the young will still be fed by the adults for some more weeks. It was fascinating to see that these young, while reaching outside the nest cavity opening, already flicked their tongues now and then. Merely as a training reflex, without actually picking up anything edible with it. The two cropped photos below show this in detail.

Een jong (♂) oefent voor het uitvliegen zijn bijzonder lange tong, gespecialiseerd voor het oppikken van mieren en hun poppen, eieren en larven.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3 June, 2020

A young (♂) is training its long tongue, specialized for collecting ants and their eggs, pupae and larvae.


Buizerd bezoek

Tijdens één van mijn observatie/foto sessies gebeurde er iets onverwachts. Plotseling klonken alarm roepen. Niet alleen van de groene specht maar ook van de grote bonte specht die waarschijnlijk in de nabijheid zijn nest had. Stil zittend onder mijn camouflagenet kon ik niet direct zien wat de reden was van hun aanhoudende luide alarmering. Voorzichtig omhoog kijkend werd de reden op slag duidelijk. Pal boven mijn hoofd op maar enkele meters hoogte was een buizerd op een boomtak geland. Die bleef daar een kort poosje en vloog toen weer verder. De alarmeringen door beide spechten hielden direct op en het werd weer stil. Het deed mij goed dat ik ook voor de alerte buizerd op zo'n korte afstand in mijn dekking prima gecamoufleerd bleek.

Buzzard visiting

During one of my observation/photo sessions, something unexpected happened. All of a sudden loud alarm calls sounded. Not just by the green woodpeckter but also by the great spotted woodpecker that supposedly had its nest also nearby. While sitting still under my camouflage netting I could not see immediately the reason for their persistant alarm calling. By raising my head slowly and looking up, I discovered instantly what caused the comotion. Just a few metres straight above me a buzzard had landed in a tree. It sat there for a short while longer but then flew onward. The alarm calling by both woodpeckers stopped immediately and the silence returned. It felt good that my camouflage netting cover proved good enough, even to that much closer buzzard looking straight down at me.

Uitvliegen

Het legsel van de groene specht telt meestal vier tot zes eieren (info Vogelbescherming Nederland). Hoeveel jongen zich in dit nest bevonden was op zicht niet vast te stellen. In en voor de nestopening was er nooit meer dan één jong zichtbaar. Gedurende meerdere twee to drie uur lange observaties in vier dagen zag ik drie jongen uitvliegen. Het  eerste jong, een vrouw (♀), op 1 juni in de namiddag. De tweede en derde, beiden man (♂), direct na elkaar op 3 juni, en eveneens in de namiddag. Een vierde jong bleef daarna zichtbaar in de nestholte opening, maar vloog niet uit tijdens mijn verdere observatie die laatste dag. De volgende morgen (4 juni) waren in de nestholte geen jongen meer zichtbaar en waren allen dus uitgevlogen. Dat waren er dus minimaal vier (geobserveerd) maar in totaal dus mogelijk nog meer (5-7?).

De eerst geobserveerde  'uitvlieger' verraste mij volledig. Het gebeurde nadat het jong (♀) gevoerd was door de vrouw oudervogel (zie foto onder). Luttele seconden later kroop zij  door de opening naar buiten. Even hing zij toen nog een paar tellen naast de nest opening, maar vloog vervolgens direct af naar een nabije boom buiten mijn gezichtsveld (onder dekking).

Fledging

The clutch of the green woodpecker usually counts four to six eggs (info 'Vogelbescherming Nederland'). From my observations it was not clear how many young were in the nest cavity. In the nest cavity entrance only one young was visible at any one time. During several two to three hours long observations in four days, I saw three young fledge. The first one a female (♀) on June 1 late in the afternoon. The second and the third, both male (♂), fledged spaced by only half an hour on June 3, also late in the afternoon. A following fourth observed young remained in the nest cavity opening during my further observations that last day. Upon my verifying visit the next morning (4 June), I did not see any young in the nest cavity opening and assumed therefore that all young had  fledged by then. So the young count for this nest is four as a minimum. But presumably there were some more (unobserved),  given that published higher regular clutch count range (5-7?).

The first observed fledging took me completely by surprise. I happended straight after the young female was fed by the female adult (see photo below). Just seconds after the feeding the female young (♀) came out through the nest cavity opening. She hung next to the opening for only a second or two, and then flew off to a tree close by outside my field of view (under cover).

Het jong (♀) strekt zich zeer ver uit buiten de nestholte opening tijdens voeren door de vrouw  oudervogel (♀). Luttele seconden later kruipt zij volledig uit de nestopening. Dan hangt zij nog enige tellen tegen de stam naast de nestholte, en vliegt vervolgens af naar een aangrenzende boom buiten mijn beperkte gezichtsveld (onder dekking).

The young (♀) stretches very far out of the nest cavity opening in receiving the food from the adult female (♀). Just a few seconds later she pushes herself fully through the opening. Then the hangs very briefly next to the opening and suddenly flies off to an adjacent tree out of my (under-cover) limited field of view.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 1 June, 2020

Wat mij nog meer verraste was, dat er daarna geen uitvliegen van enige andere jongen volgde. Wel bleef één van de andere jongen zeer regelmatig zichtbaar in de nestopening. Maar het werd opvallend stil bij het nest. Gedurende de resterende 1-2 uren van mijn observatie die dag zag ik geen van beide ouders meer voeren, en hoorde ook hun regelmatige 'kluu-kluu-kluu' roep niet meer.
En ook gedurende een paar uur observeren de volgende dag gebeurde dat niet. Alsof de ouders hun achterblijvende jongen hadden verlaten ......... ?

In de twee dagen erna hoorde ik uiteindelijk wel een ouder roep in de directe omgeving. Maar er werd door de ouders duidelijk niet langer gevoerd.

In de namiddag van 3 juni beleefde ik tenslotte een zeer boeiend vervolg van het uitvliegen. Een jong was bijna constant zichtbaar in de nestopening. Soms duidelijk hoorbaar zacht roepend. Met kleine tussenpozen klonk ook de zachte roep van een ouder van zeer nabij. Het jong bewoog zich nu met zeer snelle bewegingen, heen en terug door de nestopening. Meerdere keren zo ver naar buiten strekkend dat ook de groene rugveren zichtbaar werden. En uiteindelijk gebeurde dan het verwachte en kwam het jong geheel door de opening naar buiten. Vrijwel direct vloog ook dit jong af naar een aangrenzende boom. Nog net 'gevangen' in de foto onder (rechts).

What surprised me even more was that no fledging of other young followed. One more young was visible almost continually in the nest cavity opening but stayed put there. During the following last 1-2 hours observations that day, I did not see any adult continuing its feeding visits. Neither did I hear anymore their regular 'kluu-kluu-kluu' calling. And observations the following day were likewise quiet. Just a young in the opening now and then was all I saw. As if the adults had abandoned their remaining young. ......?

In the two following days I eventually did hear the call of an adult nearby. But clearly feeding was no longer done.

Ultimately in the afternoon of June 3, I was very priviledged to observe a most fascinating continuation of the fledging. Again, a young was visible amost continually in the nest cavity opening. Even from the distance I could hear its soft calling now and then. And with short intervals there were also soft calls by an adult from very nearby. The young moved back and forth through the opening very swiftly at that point. Several times reaching so far out of the opening, that even the green feathers of its back became visible. And then the expected happened when the young reached out even farther and came through the opening. Almost immediately it flew off to a tree close by, just as 'young number one' did before. I just managed to catch a frame of that in the photo below (at right).

Het tweede jong (♂) dat ik zie uitvliegen. Het duwt zich hier door de nestopening naar buiten.

The second young (♂) that I saw fledging. Here it is halfway pushing itself  through the nestopening.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3 June, 2020

Het jong vliegt vrijwel direct af naar een boom nabij.

Almost instantly the young flies off to a nearby tree.

Na dit uitvliegen van 'jong nummer twee'(♂) verscheen er direct al weer een volgend jong (♂) in de nestopening. Weer herhaalde zich na een poosje het zacht roepen van een ouder, en ook dit jong beweegt zich dan bijna constant heen en terug door de opening. Het duurt uiteindelijk zeven minuten totdat ook dit 'jong nummer drie' het erop waagt en naar buiten komt.

Following the fledging of 'young number two' (♂), almost immediately another male (♂) young  appeared in the nest cavity opening. After a short while there was again the soft adult's call, and also this young then moved swiftly and continually back and forth through the opening. This lasted for seven more minutes before also this 'young number three' finally fledged.

'Jong nummer drie' (♂) reageert op het zacht roepen van een oudervogel. Het beweegt zich nu duidelijk opgewonden met snelle bewegingen, heen en terug door de nestopening. Twee minuten later waagt ook hij de definitieve stap naar buiten.

'Young number three' (♂) is reacting to the soft calling of an adult. Agitated, it now moves franticly back and fourth through the nest cavity opening. Two minutes later he also makes the definitive move into the outside.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3 June, 2020

Eenmaal geheel uit de opening maakt 'jong nummer drie' een bijna-duik voorover. Met één enkele vleugelslag houdt hij zijn balans.

Once fully outside the cavity 'young number three' almost plunges downward. With a single swift wing beat it keeps its hanging balance.

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3 June, 2020

Het jong hangt daar zo een paar tellen ondersteboven maar recht zich daarna behendig.

The young hangs there upside down for only just seconds. Then it agilely turned itself into the upright hanging position.

De onderstaande foto toont het climax moment van het uitvliegen dat ik heb kunnen observeren . Hier heeft 'jong nummer drie' inmiddels rechtop hangend zijn balans gevonden. 'Jong nummer vier'(♂) dient zich al aan in de opening als volgende 'uitvlieger'. De vrouw oudervogel (♀) hangt roerloos en stil toekijkend om de hoek, op maar een meter afstand. Met haar eerdere roepen, en met haar aanvliegen tot vlak bij de nestopening daarna, heeft zij deze twee jongen geslaagd gestimuleerd tot uitvliegen. 'Jong nummer vier' had blijkbaar meer reserves. Die bleef in de nestopening in het volgende resterende uur van mijn observatie die middag. Later is dan toch ook hij uitgevlogen. En wellicht na hem nog enige andere laatste jongen. 

Bij mijn laatste check de volgende ochtend trof ik, zoals verwacht, een leeg nest aan.

The following photo shows what I count as the climax moment in my observing of the fledging. Here, 'young number three' has mastered his first upright hanging balance. A 'young number four' (♂) has instantly taken its freed place in the opening. The female (♀) adult observes this all while  hanging still and silent in the background only a metre away. With her earlier calling and with her following landing near the nest cavity opening, she has succesfully stimulated both young to fledge. 'Young number four' was somehow more reluctant to take his turn. It remained in the nest cavity opening during the last hour of my observations that afternoon. Later on also this young has fledged, and after it possibly some others also.

In my  final check the next morning, I found the nest empty as expected.

Een prachtig gezicht, kijkend door mijn camera zoeker.  Terwijl 'jong nummer drie'(♂) daar even hangt is het volgende 'jong nummer vier' (♂) al in de nestholte opening verschenen. Dat alles onder het toeziend oog van de vrouw (♀) oudervogel, die op maar een meter afstand om de hoek hangt en rustig toekijkt (links).

A fascinating scene, enjoyed through my camera viewer. While 'young number three' (♂) hangs there for just a couple of seconds, the next 'young number four' (♂) has appeared instantly behind it in the nest cavity opening. And all that is happening under the watchful eye of the female (♀) adult, hanging still on the side only a metre away (at the left side).

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 3 June, 2020

Blijvende ('Tail & Tale') herinneringen

Zoals gezegd, er zullen waarschijnlijk meer  jongen succesvol zijn uitgevlogen dan de vier door mij waargenomen. Enige overigen dus in de (aanzienlijk meer) uren van mijn afwezigheid.

Ondanks de aanzienlijke aantallen uren observatie over meerdere dagen voelt het als een unicum, dat ik al het bovenstaande heb kunnen zien en fotograferen. Vooral het zien was zo bijzonder mooi en boeiend. De fotos zijn daarnaast een prachtige bonus. Van die vele beelden genoot en geniet ik bovenal als blijvende herinneringen.

Van de natuur, zo puur en onverstoord, uren en dagen lang ongestoord kunnen genieten. Mooier is er niet !

Lasting ('Tail & Tale') memories

As already mentioned, probably more young succesfully fledged than the four I have observed. Any other ones in the (many more) hours of my absence.

Notwithstanding the considerable number of hours observing over a period of several days, it feels as a unique experience that I could see and photograph all this. Seeing it in particular was beautiful and thrilling. These photos are a wonderful added bonus. All these images I did enjoy thoroughly, and will continue to do so as  lifetime lasting memories.

To experience and enjoy nature's course and beauty, so pure and undisturbed, for hours and days feels as uniquely special and priviledged.

Using Format