Eurasian hobby

Falco Subbuteo

Boomvalk


As the saying goes, 'one swallow does not make a summer'.
But the first swallows and swifts that wing back into the Netherlands from tropical Africa, late March - early April, are the sure tell-tale that spring is in the air. And the Eurasion Hobbys are following very closely on their wings.

In the Amsterdamse Waterleidingduinen along the Dutch West coast an early spring (April/May) spectacle is the mass swarming of the St. Mark's fly (Bibio marci). They become easy on-the-wing pickings for the swallows and swifts and for the early  dragonflies. Both in their turn are on the menu of the Eurasion Hobby. Suddenly, millions of flies and these three winged 'acrobates' set the spring sky alive.


Zoals het spreekwoord zegt, één zwaluw maakt nog geen zomer'. Maar de eerst verschijnende zwaluwen, eind maart begin april, zijn bij uitstek de bodes van ons 'voorjaarsgevoel'. Terugkerend uit tropisch Afrika worden zij 'op de vleugel gevolgd' door de boomvalken.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen aan de Hollands westkust, eind april begin mei, zwermt de Maartse vlieg (Bibio marci) uit. Voedsel in overvloed voor de zwaluwen en voor de vroege libellen. Beiden staan op hun beurt op het menu van de boomvalk. Door miljoenen zwarte Maartse vliegjes en deze drie  luchtacrobaten komt de voorjaarslucht abrupt tot leven.

Breeding range / Broedgebied (yellow), Overwintering range / Overwinteringsgebied (blue)

Source: Handbook of the BirdsTrek/Migration: Links

"Swifter than swifts: Eurasian Hobby"

'TEDtalk' (India 2009). "Dragonflies that fly across oceans"


Man boomvalk neemt even een korte jachtpauze. Zittend op een paal van het 'herten-hek' op het Groot Zwarteveld.

The female red-footed falcon takes a brief hunting break. Perched on one of the poles of the 'fallow dear fence' enclosure on the 'Groot Zwarteveld'

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 18/05/2023

Plaats/Site: Amsterdamse Waterleidingduinen
Datum/Date: 18/05/2023

Hobby .....super specialist high speed hunter. 

Hunting for its favourite insects (dragonflies) and, if the opportunity arises, also small birds (swallows, swifts).  A fascinating spectacle of air acrobatics at its very best.

Boomvalk ...... super specialist jager op hope snelheid.

Jagend op zijn favoriete insecten (libellen) en, als de gelegenheid zich voordoet, ook op kleine vogels (zwaluwen). Een fascinerend schouwspel van luchtacrobatiek op z'n best.

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen, 3 May, 2018

St. Mark's fly (Bibio Marci)

Maartse vlieg

Source: Wikipedia

Dragonfly (Sympetrum striolatum)

Bruinrode heidelibel

Hobby photography - a flashy hobby

Long telelens (500-700 mm) photography of hunting hobbies is an exciting activity. Bringing and keeping them into sharp close-up focus in their high-speed full flight is not the least of challenges but good fun nonetheless. Sometimes one 'cooperates' as it briefly slows down into 'first gear' gliding to dismember and eat its caught dragonfly. Disposing in mid air the prey reject parts (wings and hard skeleton parts). Just a short moment later gearing up again into full speed hunting for its next bite.

Boomvalk fotografie - flitsende hobby

Het fotograferen van jagende boomvalken met lange telelenzen (500-700 mm) is een enerverende bezigheid. Om ze in beeld en scherpe focus te krijgen en te houden is een uitdaging, maar tegelijkertijd een leuke sport. Soms werk er één mee als die kort overgaat in een 'eerste versnelling' glijvlucht om een gevangen libel te ontleden en op te peuzelen. Waarbij in volle vlucht de eetbare prooidelen rap worden gescheiden van het 'afval' (vleugels, harde skelet stukjes). Om zeer kort daarna de jacht op volle snelheid weer te hervatten.

Hobby male on the hunt.

In a short 'first-gear' gliding flight to dismember and eat its prey dragonfly. Visible in its bill a dragonfly wing to be disposed off to the wind.

Jagende boomvalk (man).

Maakt een korte 'eerste versnelling' glijvlucht om een gevangen libel te ontleden en op te eten. In zijn snavel zichtbaar nog een libellevleugel die een tel later weg dwarrelt met de wind.

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen, 3 May, 2018

Hobby male

Resting briefly on a high post (dead oak tree) in between its high-speed flights, hunting for dragonflies.

Boomvalk mannetje

Even een korte rustpauze op een hoge uitzichtpost (dode eik) tussen de libel-jachtvluchten op hoge snelheid.

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen, 3 May, 2018

Hobby (female)

Keeping a 'watch-your-back' eye on the photographer, who 'fires' a tripod-mounted long telelens (700 mm) shot from behind.

Boomvalk (vrouw)

Houdt een spiedend oog op de fotograaf die haar van achteren onder schot neemt met een lange telelens (700 mm) op statief.

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen, 3 May, 2018

Hobby male

A true 'skymaster', .....on the hunt with stunning speed, agility and balance.
Wings and tail spread trimmed to the wind .

Boomvalk (Man)

Een ware 'luchtheerser', ..........op jacht met imposante snelheid, behendigheid en balans.
Vleugels en gespreide staart sturend op de wind

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen, 3 May, 2018


Hobby (male)

The frantic hunt for the dragonflies is on in May when the hobbies replenish their fat reserves consumed on their long migration back from Southern Africa.  Sudden fast wingbeat accelerations, intermittant glides and sudden turns and twists. Air acrobatics at their best.

Boomvalk (man)

De intense jacht op libellen piekt in mei. De boomvalken vullen dan hun vermagerde vet reserves weer aan, waarop zij geteerd hebben op de lange trek terug van hun overwinteringsgebieden in zuidelijk Afrika. Plotselinge acceleraties met snelle vleugelslagen, af en toe  glijdend en plotselinge scherpe wendingen. Lucht acrobatiek op z'n best.

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), Rechte Schusterkanaal, 15 May, 2019


Hobby (male)

Cruising search for dragonflies in the air. They can spot their prey from impressive distances, as one can see from sudden targeting rush flights and dives, followed by intermittant slow-down glides to dismember and eat their catch.

Boomvalk (man)

Spiedend naar vliegende libellen. Zij zien hun prooi van imponerende afstand, getuige de soms lange versnelde doelgerichte (duik)vlucht waarna zij even rustig uitglijden om hun gevangen prooi te ontleden en te eten.

Location/time: Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD), Rechte Schusterkanaal, 15 May, 2019


Using Format