Goshawk

Accipiter gentilis


In the Netherlands, birds of prey have made a strong steady comback over the past decades. Since the essential ban in the seventies on wide agricultural use of highly toxic pesticides such as DDT. The goshawk population has steadily grown and expanded across wider biotopes, including o.a. the coastal dune belt. On the 'dune' goshawk menu, wood pigeons top the current ranks as pheasants have fanished and rabit numbers have sharply declined in this coastal biotope.

HavikMet de meeste roofvogels gaat het in Nederland al weer lange tijd goed. Sinds in de jaren zestig het grootschalig gebruik van zware landbouw verdelgingsmiddelen als DDT is uitgebannen. De havik populatie is vanaf die tijd gestaag gegroeid, en heeft zich ook geografisch uitgebreid naar verschillende biotopen, waaronder de duinen langs de kust. Op het 'duin' menu van de havik staat de houtduif onbetwist op de eerste plaats. Die komt als standvogel daar het gehele jaar in grote aantallen voor. De vroeger talrijke fazanten zijn geheel uit het duin verdwenen en ook de aantallen konijnen zijn drastisch gereduceerd, d.w.z. niet meer hersteld van de zware uitdunning door dodelijke ziekten zoals de mixamatose.

Young goshawk (haviksjong)  - Amsterdamse Waterleidingduinen, June 16,  2010

It is a great joy each spring to visit in the dunes ('Amsterdamse Waterleidingduinen') near Vogelenzang in The Netherlands, their favourite nesting sites and shoot their new offspring peeking into their newborn world. 

Free-foot shooting without a hide tends to limit shootable imagery to the fledgling young ones only. The goshawk adults acute vision usually nails the photographer's presence instantly and they shy well out of shutter's reach.

In photographing I take great care not to disturb the breeding. Always keeping sensible (ground) distances to their nests of 20-30 metres, and by using exclusively a long telelens (500-700 mm), and sometimes with a cover of camouflage netting or a hide.

Al vele jaren kom ik in het voorjaar veel in de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Vogelenzang. Voor foto sessies van de vaste nesten van de havik en van de buizerd. Het is altijd spannend om de groei van de jongen te volgen. Te zien hoe zij met hun direct al grote scherpe ogen hun nieuwe wereld, en natuurlijk die verdachte  fotograaf daar beneden, bekijken.

Fotograferen zonder schuilhut betekent dat alleen de jongen binnen lensbereik komen. De volwassen vogels hebben  formidabel scherpe ogen, die de fotograaf direct spotten in elke positie, verscholen of niet.  Schuw blijven zij steevast ver buiten camera bereik.

Om verstoring van het broeden te voorkomen blijf ik altijd op aanzienlijke (grond)afstand van 20 a 30 meter van nesten. Ik maak daarbij gebruik van uitsluitend een zeer lange telelens (500-700 mm) en ook in sommige situaties van dekking van een camouflagenet of een schuilhut.

'Spotted'

Goshawk young, nearly fully grown and soon ready to wing away from nest and parents. Plumage spotted, photographer ..........well-spotted.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 26, 2016

Gespot! De priemende ogen van een bijna volgroeide jonge havik kijken mij indringend aan.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). 
26 juni, 2016


Birds of prey breeding in the AWD
Annual breeding records and nestling ringing

Sinds 1961, annual counts are made of the birds of prey breeding populations in the AWD. Sinds 2001, systematic count records are published in the annual reports of the 'Vogelringstation AWduinen'.

The AWD, which measures 3400 hectares in surface area, has a fairly constant annual average number (10) of goshawk breeding pairs/nests. Nest distribution is restricted to the wooded inner and middle dune zones while their hunting territory spans the entire dune belt to the coast. 

The annual numbers of young ringed and flown out  vary more significantly from a maximum of 24 to a minimum of 8. Besides nestlings, adult goshawks are occasionally caught and ringed at the ring station. The annual reports also record data on determined species of goshawk prey animals.

All in all a wealth of (scientific) data, of great interest to those who are fascinated by observing and when possible photographing birds of prey in the AWD area.

Broedende roofvogels in de AWD,
Jaarlijkse tellingen en ringen van nestjongen

In de AWD worden sinds 1961 tellingen bijgehouden van de aantallen broedende roofvogels. Sinds 2001 worden de telling gegevens systematisch gepubliceerd in de jaarverslagen van het 'Vogelringstation AWduinen'.

In de AWD met een totale oppervlakte van 3400 hectaren broeden jaarlijks gemiddeld een tamelijk constant aantal haviken. De nesten bevinden zich in de beboste zones van het binnenduin en middenduin, terwijl hun jachtgebied zich uitstrekt over het hele duingebied tot aan zee.

Het jaarlijks aantal uitgevlogen (en geringde) jongen varieert meer aanzienlijk van een maximum van 24 tot een minimum van 8. Naast de nestjongen worden er tevens op het ringstation een klein aantal volwassen haviken gevangen en geringd. De jaarverslagen rapporteren voorts gegevens van gedetermineerde havik prooissoorten.

Al met al een grote hoeveelheid (wetenschappelijke) gegevens, bijzonder interessant voor diegenen die gefascineerd zijn door  het observeren en wanneer mogelijk fotograferen van roofvogels in de AWD.  


Breeding season 2018

In 2018, goshawk pairs returned to breed in two of three nests used occupied in 2017 (see below). For the nest 10+ metres high up under the dense pine canopy, photography was challenging, mainly because of shadow and adverse light conditions. Conditions were  better for the other nest although photos could be taken from just one location which offered an unblocked line of view through the foliage and branches of maple tree undergrowth. 

For the 10+ m high 'canopy nest' the following photos capture an adult bird breeding on the nest and fledling young. Photos for the other nest capture in the month of June (4th until 27th) the growth of the three young from hedged small chicks to fledgling birds.

Broedseizoen 2018

In 2018 keerder de haviken terug op twee van de drie nesten bezet in 2017 (zie onder). Voor het nest op meer dan 10 meter hoogte onder de dichte kroon van de den waren de fotografeer mogelijkheden beperkt, voornamelijk door schaduw en ongunstige licht. Voor het andere nest waren de fotografeer mogelijkheden beter, hoewel er daar slechts één plaats was met een open zicht op het nest door onderbegroeiing van esdoorns.

Voor het nest op 10+ meter hoogte tonen de volgende fotos een volwassen broedende vogel op het nest en vliegvlugge nestverlaters. Fotos voor het andere nest tonen over de maand juni de groei van de drie jongen van het pasgeboren stadium (4 juni) tot het nestvlieder stadium (27 juni).


At over 10 metres height under the canopy of a large pine tree, an adult breeding goshawk on the nest is giving me a beaming look.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
May 24, 2018

Op meer dan 10 meter hoogte in de kroon van een grote den zit een volwassen havik op het nest en bekijkt mij met een priemende blik.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
24 mei, 2018


A fledling goshawk is eyeing me from a branch below the nest in the 10+ metres high large pine tree.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 27, 2018

Een nestvlieder havik bekijkt mij aandachtig vanaf een lagere tak onder het nest in de meer dan 10 meter hoge den.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
27 juni, 2018


A recently hatched goshawk chick eyes over the edge of its nest. Two other young down in the nest bowl remain out of sight.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 4, 2018

Een pas uit het ei gekomen haviksjong kijkt over de rand van het nest. Twee andere jongen zitten niet zichtbaar lager in de nestkuil.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
4 juni, 2018


A young chick shows the innate routine of butt-up positioning and ejecting its poop over the edge of the nest, thus keeping the clean and free of germs.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 4, 2018

Een haviksjong toont de aangeboren routine van het wegschieten van zijn poep over de nestrand zodat het nest schoon en smetvrij blijft.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
4 juni, 2018


Three goshawk downy young pose nicely for a 'group photo' under photo-favourable light conditions.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 6, 2018

Drie havik donsjongen poseren mooi voor een 'groepsfoto' in foto-gunstig licht.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
6 juni, 2018


Just two weeks on the goshawk young have grown so much bigger and much of their down is already shed in the growth of its first feather plumage

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 20, 2018

Nog maar twee weken later zijn de jonge haviken al vele malen groter en is ook het grootste deel van hun donskleed al verdwenen met de groei van hun eerste verenkleed.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
20 juni, 2018


A goshawk young excercising its wings

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 27, 2018

Een havikjong traint de vleugels

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
 27 juni, 2018


A goshawk young excercising its wings...and the impressive legs !

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 27, 2018

Een havikjong traint de vleugels .....en de imposante poten !

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
 27 juni, 2018


In just 5-6 weeks all three young have grown into full-sized fledglings ready to leaving the nest

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
June 27, 2018

In maar 5-6 weken tijd zijn alle drie de jongen uitgegroeid tot 'full-sized' nestvlieders en zijn klaar om het nest te verlaten.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
27 juni, 2018


Breeding season 2017

For my goshawk photography, the breeding season started with some setbacks. The two nest sites known to me used by goshawks for several years in a row both stayed empty and silent. Later, one became occupied for a short while by an egyptian goose.  It was disturbed early, however, and the nest got badly damaged in the process. Scales of several broken goose eggs lay scatttered under the pine tree. Days later I even found one whole egg undamaged, which miraculously had survived the 8 meter drop.

The neighbour buzzard did better. Breeding succesfully again also this year in its familiar pine less than hundred meters from the goshawk nest. Two young took to their wings early in July.

During a late buzzard young photo shoot, calls of juvenile goshawks surprisingly sounded from near the old destroyed nest. Searching for them, I discovered that the goshawk hadn't abandoned the site afterall. In an other pine at a height of 10+ metres and well concealed under the canopy was its new nest. Amazingly, I had missed it for several weeks in a row. Because the breeding adult goshawks had never revealed their presence by any alarm calling during my several photo shoots of the neighbour buzzard chicks.

In May I discovered a third goshawk nest site with adult alarm calls signalling occupancy. Early June, one little chick peaked over the rim of the nest. Successive June to early July  shoots saw two young grow up (photos below). On July 6, only one was still there. It eyed me sitting on a branch some meters away from the nest. It posed very willingly for a while but at last climbed to higher branches and .......to my surprise and joy winged away.

Wishing you well and hope to see you again ..........!

Broedseizoen 2017

Mijn havik broedseizoen had dit jaar een teleurstellende start. De twee mij bekende nesten waar in de afgelopen jaren haviken met succes hadden gebroed bleven nu stil. Later werd één nest bezet door een nijlgans. Dat bleek van korte duur. Het legsel werd verstoord en het nest flink beschadigd. Resten van eierschalen lagen onder de den. Wat dagen later trof ik zowaar nog een heel ei aan, dat de val van 8 meter hoog miraculeus had overleefd.

De buizerd buren deden het beter. In hun vaste den, slechts zo'n honderd meter verderop, broeden zij weer met succes. Twee jongen vlogen vroeg in juli uit.

Bij één van mijn laatste fotoshoots van de buizerd jongen klonk er verrassend toch ook de vertrouwde roep van jonge haviken. Na enig zoeken bleek dat de havik hier toch had gebroed. In een andere grove den vlakbij, hoog in de kruin en goed verborgen, zat een nieuw en inmiddels al leeg nest.  Gemist ondanks meerdere  buizerd nest shoots in de voorgaande weken.
Volledig onverwacht omdat er al die tijd geen havik alarmroep te horen was.

In mei vond ik nog een derde al bezette nestplaats. Vroeg in Juni keek een klein donzig havikjong over de rand van het nest. De groei van de twee jongen was boeiend te volgen in meerdere fotoshoots in de volgende vier weken. Op 6 juli trof ik er nog slechts één, zittend op een tak een paar meter van het nest.
Het bleef lange tijd 'shoot-welwillend' roerloos zitten. Mij constant observerend met zijn schitterend priemende ogen.

Tenslotte klom het toch naar wat hogere takken en, geheel onverwacht en tot mijn verrassing ging het alsnog op de vleugels.

Ik wens je het beste en hoop je nog weer eens terug te zien ........!

June 5

June 14

June 20

July 6

July 6

Stage-imaged one month growth progress of a goshawk nestling. From a small fragile white-downy chick into an impressive full-sized immature bird, ready to take life onto its wings.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
2016

Beeld sequentie van de groei in één maand van een haviksjong. Van een teer wit-donzig kuiken tot een indrukwekkende volgroeide onvolwassen vogel, die klaar zit om zijn leven vleugels te geven.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
2016

Wood pigeon

A common typical 'smoking gun' tell tale of a goshawk's presence  comes as plucked woodpigeon feathers scattered on the ground. While finding these fairly regularly in the area, catching one in the very act of plucking and dining is an outright rarity. 

On just only two exciting occasions have I encountered goshawks 'red-taloned' so to say, in the action of plucking and dining. The unhappy victims were, surprisingly, not wood pigeons but waterbirds. A male mallard and a Eurasian coot. Both slain while they must have ventured some meters out of the water onto the bank.

On a third even more spectacular occasion, a goshawk flying low overhead scared a (breeding ?) jackdaw out of the hollowed-out top of a beech tree stump. The fatal reflex of the jackdaw to scare-fly off lasted only seconds.  The goshawk flipped into a split-second steep-down sideway plunge, snatched the jackdawn in full flight and winged away between the trees. All that happened at just some ten meters straight overhead.

A formidable hunter ........!

No time to even think of photography. Such encounters catch you completely by surprise as they happen only meters away in no more than just a couple of seconds. No photos ......but lasting lifetime birding memories.

Houtduif

Vaak laat de havik zijn spoor na in de vorm van de typische hoop geplukte veren van een houtduif. Ondanks dat je die regelmatig vindt blijft het een unicum er één al etend te spotten.

Maar twee keer ben ik op haviken gestuit die bezig waren met plukken en eten van een gevangen prooi. De ongelukkige slachtoffers waren tot mijn verrassing geen houtduiven maar watervogels. Een wilde eend mannetje en een meerkoet. Beiden door de havik gegrepen op de oever op slechts een paar meter van het water.

In een derde, nog meer spectaculaire ontmoeting, vloog een havik vlak over toen een geschrokken (broedende ?) kauw opvloog vanuit de holle top van een afgebroken beukenstam. De fatale angst-reflex van de kauw om weg te vliegen duurde slecht luttele seconden. In een oogwenk dook de havik en greep de kauw in de vlucht, en vloog verder met zijn prooi. Dat alles op slechts enkele meters direct boven mijn hoofd.

Een formidabele jager......!

In geen van deze ontmoetingen was fotograferen een mogelijkheid. Deze ontmoetingen verrassen je compleet, op slechts enkele meters afstand en duren maar enkele seconden.

Geen fotos dus, ........maar havik herinneringen voor het leven!


In the winter months migrating wood pigeons from Northwest Europe increase their numbers in the country to one to two million birds (info Sovon). The tall trees (oak, beech) inner dune forest near Vogelenzang provides a favourable biotope (roosting shelter, food) for large flocks of wood pigeons. They are easy prey in abundance for the Northern goshawk.

Here a flock of wood pigeons are roosting in the top of a giant oak tree.

Vogelenzang,  'Huis te Vogelenzang' estate forest grounds.


Gedurende de wintermaanden trekken houtduiven uit Noordwest Europa naar en door Nederland en hun aantallen bereiken dan naar schatting één tot twee miljoen vogels (info Sovon). Het hoge binnenduin bos bij Vogelenzang is een geschikte biotoop (slaap-/rustplaats, voedsel). Daarmee zijn ze tevens een gemakkelijke prooi in overvloed voor de havik.

Hier rust een groep houtduiven in de top van een hoge eik.

Vogelenzang, 'Huis te Vogelenzang' landgoed.


A 'goshawk' prey (woodpigeon) telltale. A carpet of  feathers on the forest floor. Just body and tail feathers. It will have flown off with the body-stripped pigeon (wings still attached) and has done the eating elsewhere.

Vogelenzang, 'Huis te Vogelenzang' estate forest, 6 April 2019

Het jacht visitekaartje van de havik. Een tapijt van geplukte  (houtduif) veren op de bosbodem. Uitsluitend de lichaamsveren en de staartveren. De havik is weggevlogen met de ontveerde houtduif (inclusief de vleugels) om het eten elders te doen.

Vogelenzang, 'Huis te Vogelenzang' landgoed, Engelse bos, 6 april 2019


The frosted leftover of an unfortunate wood pigeon hangs airely suspended on low branches above a small creek. Presumably abandoned prematurely by a half-lucky goshawk (or a female sparrow hawk) disturbed 'mid-dinner' by people passing? As passerby myself, I couldn't resist snapping an Iphone shot of this airy&arty 'stll life' of a goshawk's fastfood dinner plate.

Wooded zone near the Eastern margin of the Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)

De berijpte restanten van een onfortuinlijke houtduif hangen zwevend in de struikentakken boven de beek. Vermoedelijk achtergelaten door een havik (of een sperwer vrouw) die halverwege de maaltijd is gestoord door passerende mensen. Ik kon zelf, als passant, de verleiding van een Iphone shot niet weerstaan. Een luchtig doods stilleven, zwevend tegen de hemel van de luchtspiegeling in het beekwater. 

Boszone aan de Oostgrens van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)


Mallard

The central parts of the Amsterdamse Waterleidingduinen have an open landscape of rolling low dunes with shrub and grassy vegetation. Goshawks breed here in small isolated stands of pine trees.

Numerous waterways (canals and ponds) disect the open landscape. In this area, goshawks prey predominantly on waterfowl (coots and ducks) on the waterway banks.

Wilde eend

Het centrale deel van de Amsterdamse Waterleidingduinen heeft een open landschap van lage duinen met een begroeiing van bosjes en duingras. Haviken broeden hier in geïsoleerde bosjes van grove den.

Het landschap wordt doorsneden door talrijke waterlopen (kanalen, vijvers) omzoomd door dichte rietkragen.
Prooidieren voor de havik zijn hier hoofdzakelijk watervogels zoals de meerkoet en eenden, die worden gegrepen op de oevers.

Looks as the complete plumage of an unfortunate (male) mallard, killed by a goshawk on the bank of a dune infiltration canal. The goshawk has plucked its prey with clean precision leaving not a trace of blood. The 'just-feathers' leftovers indicate that it must have taken its prey for dining elsewhere. Did it pre-pluck its prey purposely to enable it to fly off with it more easily, having firmer tallons grip on the featherless body ?

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD); canal bank

Dit ziet er uit als het volledige verenpak van een onfortuinlijke wilde eend (woerd). Op de oever van een duin infiltratiekanaal, vermoedelijk door een havik gegrepen. De havik heeft zijn prooi met precisie geplukt zonder enige bloedsporen achter te laten. De 'enkel-veren' resten geven aan dat de havik vervolgens naar een andere plaats is gevlogen om zijn prooi te eten. Wellicht doelbewust eerst zijn prooi volledig geplukt om makkelijker verder te kunnen vliegen, met een betere grip van de klauwen in het veren-vrije lichaam ?

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD); kanaal oever

Egyptian goose

The Egyption goose is a relatively late migrant into the Netherlands. It settled as a resident breeder in the late sixtees and has since explosively expanded in numbers. It poses an increasing threat for the goshawk breeding population in the coastal dunes of the Netherlands. In several instances, occupied goshawk nests have been found taken over by Egyptian geese. Even nest that are well hidden in dense stands of pinetrees and situated quite far from open water. 

The Egyptian goose renowned aggressive temper and fighting spirit, displayed in regular noisy battles between themselves, apparently are imposing enough to chase off even goshawks from their regular nesting sites.
A concerning situation that is expected to worsen further, and therefore needs active monotoring, as the resident Egyptian goose population in this area keeps growing at a high rate.

Nijlgans

De Nijlgans heeft zich nog niet zo heel lang geleden, in de zestiger jaren, als nieuwe standvogel in Nederland gevestigd. De aantallen zijn in rap tempo toegenomen en de vogel is nu algemeen. De Nijlgans vormt voor de havik en andere grotere roofvogels zoals de buizerd een toenemende bedreiging. De al bezette en veelal jarenlang vaste nesten van de roofvogels worden eenvoudig 'gekraakt'. Zelfs waar die ogenschijnlijk goed verscholen liggen in dicht dennenbos, en ook redelijk ver verwijderd van open water.

De Nijlgans staat bekend om zijn vechtlustig temperament. Vaak te zien als er in de paartijd zeer luidruchtig territoriale strijd wordt gevoerd tussen rivaliserende paren. Een brutale vechtlust waarvoor klaarblijkelijk zelfs een havik capituleert en zich van zijn nest laat verdrijven.
Een zorgwekkende bedreigende situatie die nauwlettend moet worden gevolgd omdat de lokale nijlgans aantallen nog steeds sterk groeien.


Info:
Plaats/Site: Vogelenzang, Panneland
Datum/Date: Januari 24, 2009


Female Northern goshawk on the nest. The tops of two large white eggs (of an Egyptian goose) are just discernable behind the edge of the nest in front of her. See story below.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
April 24, 2019

Vrouw havik op het nest. De bovenkant van twee afwijkende grote witte eieren (van een nijlgans), zijn net te onderscheiden achter de nestrand. Zie beschrijving onder.

Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD).
24 april, 2019

This breeding season (2019) first goshawk viewing and photographing turned up something special, something worth the tale so to say.

In a familiar small patch of Austrian pine forest in which goshawks have had nests annually for over a decade (and possibly even longer).

On my approach I noticed a pair of Egyptian geese on the ground at the edge of the forest some 100-200 m from the goshawk nest. Moments later I was releaved to see through my binoculars the goshawk nest and a stationary goshawk tail sticking out towards me over the edge of the nest. Mother goshawk apparently had started breeding early this year as it was only late April. In order not to disturb their breeding, I slipped with my camera gear (tripod and 700 mm) under camouflage netting, awaiting further events. Hoping for a visit/feeding shuttle by the male. He didn't turn up but after a while-of-waiting mother goshawk fluffed her feathers and stuck up her head briefly above the edge of the nest. Just long enough for me to fire quickly a pre-focused shot. I then left her in peace and it was only back home that the 'Lightroomed' photo (below) revealed on screen it's barely visible surprise detail.

Something odd on the photo caught my eye. Between branches near the front edge of the nest. That bit of white with that small brownish streak that didn't look like a branch. Than suddenly the penny dropped. Recognising that the white patch has that familiar curvature. Realising that this, unmistakingly, is the contour of a large white egg. Off-coloured (pure white), much too big and out of place (against the nest edge). The small odd-brown streak a small broken out patch in the egg scale. Only then recognising also that second curvature behind and to the left. A second egg.

Undoubtedly these are eggs of that pair of Egyptian geese. Yet another example of what is well known and published. Egyptian geese taking over nest of birds of prey, including the Northern goshawk. Something I also had witnessed myself two years earlier at an other goshawk nest site ('2017 breeding season', see above).

Fortunatedly, it appears that the goshawk has managed to reclaim its nest and has started laying eggs. That the goshawks  have pushed these two intruder geese eggs out of the nest bowl and up into the nest edge. Cracking the front one slightly in the process.

Time will tell wether the goshawks will breed succesfully again also this year. Last year they had three young which flew out late June. Thus, this 'tale' isn't told yet (.....to be continued).

De eerste inspectie en foto van het havik broedseizoen dit jaar (2019) leverde direct iets speciaals, iets 'Tails & Tales' noemenswaardig dus.

In het vertrouwde kleine bosje met Oostenrijkse dennen waarin de afgelopen tien jaren (en mogelijk nog langer) plaatstrouw haviken broeden.

Bij nadering zag ik op de grond net buiten het bosje een paartje nijlganzen, op 100-200m afstand van het haviksnest. Ik was opgelucht en verrast toen ik even verder door mijn verrekijker het haviksnest zag en net erboven uitstekend de staart van moeder havik. Kennelijk zijn zij dit jaar vroeg (eind april) begonnen met broeden.
Om hun broeden niet te verstoren dook ik met camera en statief onder een camouflagenet en wachtte af. Hopend dat misschien het mannetje voedsel voor het vrouwtje zou brengen. Dat gebeurde niet maar na enig wachten schudde het vrouwtje haar veren wat op en stak zij even haar kop op boven de nestrand. Lang genoeg voor een vooraf scherpgestelde foto.
Daarmee tevreden vertrok ik en het was pas 's-avonds thuis achter het computerscherm dat ik in deze foto een verrassend net zichtbaar detail ontdekte.

Iets in die foto viel mij op. Tussen de takken bovenin de nestrand. Dat stukje wit met daarin dat curieuze bruine streepje dat geen takje lijkt. Toen viel plotseling voor mij het kwartje. Herkende plotseling die opvallend ronde contour van het wit. Beseffend dat dit onmiskenbaar de ovale ronding van een groot wit ei is. Afwijkend van kleur (helder wit), beduidend groter (dan een haviksei), en op een onverwachte plaats (bovenin de nestrand). Besefde nu dat in dat bruine streepje de eischaal beschadigd (uitgebroken) is. En toen pas viel mij ook die tweede ovale contour op ....van nog een tweede ei, achter en links van het voorste ei.

Die eieren moeten dus van dat paartje nijlganzen zijn. Weer een voorbeeld van het bekende en goed beschreven feit dat Nijlganzen soms de nesten van roofvogels overnemen, ook van haviken. Iets dat ik zelf al eens twee jaar eerder had gezien bij één van de andere haviksnesten ('2017 broedseizoen', zie boven).

Gelukkig lijkt het erop dat de havik zijn nest heeft weten terug te veroveren en begonnen is met de leg van eieren. Dat de haviken blijkbaar de vreemde eieren uit de nestkuil hebben geduwd tot hoog in de nestrand, en daarbij zo-te-zien het voorste ei licht hebben beschadigd.

Het zal moeten blijken of ook dit jaar de haviken weer met succes zullen broeden. Vorig jaar vlogen hun drie jongen eind juni uit. Dit verhaal ('Tails &Tales') krijgt dus nog een vervolg.Earlier breeding seasons

Below is some further imagery of goshawk young at their nests in the dutch coastal dunes (Amsterdamse Waterleidingduinen), taken in several previous years breeding seasons.

Eerdere broedseizoenen

Navolgende fotos van jonge haviken in de Amsterdamse Waterleidingduinen zijn uit eerdere broedseizoenen.

June 25, 2009

June 25, 2009

June 25, 2009

June 20, 2012

Using Format